Copyright – Avtorske pravice

Za vse pravopisne napake, se vam vnaprej opravičujem.
Pravopisne napake ne spremenijo pomena internega zakona.

Interni zakon je stopil v veljavo dne 24.8.2011 in velja do preklica.

AVTORSKE PRAVICE, KI SE NANAŠAJO NA CELOTNI BLOG

1.člen

(1)  Avtor tega bloga je  psychoticoverload (V nadaljevanju Avtor)

(2) Vse slike, besedila, videoposnetki in glasba (v nadaljevanju mediji), ki se nahaja blogu Ordinacija za zgubljene primere so avtorsko dela avtorja.

  1. V primeru, ko mediji niso avtorsko delo, je to posebej označeno z virom ali v opisu.
  2. Če le tega opisa(vira) ni, se smatra, da je delo avtorsko in ga je prepovedano kopirati, spreminjati, prisvajati, prevajati,  okoriščati se ali razmnoževati na katerikoli drug način brez vednosti avtorja.

(3) V primeru, da se delo, ki se nahaja na strani Ordinacija za zgubljene primere, kopira, razmnožuje, prodaja, prevaja, prisvaja, spreminja in/ali uporablja(v celoti ali delno) za lastno promocijo na škodo avtorja in brez vednosti le tega,  ste tako kazensko kot odškodninsko odgovorni za svoja dejanja.

(4) Avtor odgovarja za vse medije, ki se pojavijo na strani Ordinacija za zgubljene primere. Ne odgovarja pa za komentarje obiskovalcev, ki so dolžni komentirati v skladu z bontonom. Vsako preklinjanje, žaljenje, zatiranje (rasno, versko, materialno) v komentarjih bo moderirano s strani avtorja tega bloga. Avtor komentarja odgovarja za svoj komentar, saj je le ta izraz njegovega mnenja in razmišljanja in se strinja, da lahko avtor v primeru, ko bi lahko bilo ogroženo njegovo življenje ali življenje nekoga drugega ali pa bi se nekomu povzročila škoda(materialna in nematerialna), poda prijavo pristojnim organom.

(5) Vsako deljenje vsebine (Socialne mreže, mediji(tiskani, spletne strani, televizija, radio)) mora biti označeno z virom na vidnem mestu, kjer se vsebina nahaja, torej Ordinacija za zgubljene primere oziroma točen podnaslov bloga oziroma sekcije, v kateri se deljeni članek nahaja. Vir(URL naslov) spletne strani, je v določenih primerih lahko skrajšan, vendar le preko spletnih strani, namenjenih krajšanju URL naslovov (http://tinyurl.com/).  Nikakor pa ni dovoljeno krajšati avtorjevega imena ali imena članka, katerega delite. Če le tega ni, lahko avtor zahteva, da se vsebina umakne. V primeru, da avtor zazna, da gre za zlorabo iz tretje (3) točke prvega(1.) člena  vas ima avtor pravico tako kazensko kot odškodninsko preganjati na pristojnem sodišču in za nastalo škodo terjati finančno povračilo v vrednosti, ki jo določi avtor.

(6)  Pod deljenje iz pete (5) točke  se šteje kopiranje URL naslova do spletnega mesta s kratkim opisom, kaj se na deljenem naslovu nahaja, nikakor pa se pod deljenje ne šteje kopiranje celotne vsebine ali le del te vsebine na drugo mesto (Socialne mreže, mediji(tiskani, spletne strani, televizija, radio)).

(7)  Dovoljeno je le kopiranje, če je v to privolil avtor in imate podpisano pogodbo, kjer je podpis avtorja. Prav tako pa mora imeti avtor pogodbo, s katero dokazujete, da imate pravico do deljenja vsebine, ki se nahaja na naslovu Ordinacija za zgubljene primere. Pogodba se podpisuje za vsak članek posebej in je trajni dokument, ki vam dovoljuje deljenje vsebine, če le to v pogodbi ni drugače zapisano. Avtor se zavezuje, da bo vse pravne listine in pogodbe varoval skrbno in jih bo predložil pristojnim organom, v primeru, da bo to od njega zahtevano. Za vsako kršenje pravil pogodbe vas avtor kazensko in odškodninsko preganja.

(8) Pod dovoljenje za kopiranje se šteje le kopiranje. Torej prenos vsebine, ki je določena v pogodbi na/v določen medij, prav tako določen v pogodbi. Nikakor pa se  pod dovoljenje za kopiranje ne štejejo primeri navedeni v drugi (2) točki drugega (2) odstavka prvega (1) člena.

(9)  Vsako okoriščanje z dovoljenjem za kopiranje, opisanim v sedmi (7) točki je prepovedano, razen v primeru, ko se pogodbeni stranki dogovorita drugače. Avtorju v vsakem primeru pripada najmanj 70%. Če se pogodba krši, je stranka, kateri je avtor podpisal dovoljenje za kopiranje(v nadaljevanju pooblaščenec) dolžna plačati 100% dobiček od tistega dne, ko je bila pogodba podpisana, prav tako pa se ob ugotovitvi kršitve pogodba izniči in se poda prijava pristojnemu organu, kar se tudi šteje kod verodostojno izničenje  pogodbe, saj obstaja javni zaznamek. Ko je pogodba nična, mora pooblaščenec odstraniti vse vsebine, ki bi lahko škodovale avtorju tako materialno kot nematerialno. Če v določenem času vsebina ni umaknjena ste kazensko in odškodninsko odgovorni.

(10)  Določen čas iz devete(9) točke je 24ur.

AVTORSKE PRAVICE-AJDA GRE NA MORJE

2.člen

(1) Za sekcijo AJDA GRE NA MORJE veljajo enaka določila kot so določena v prvem (1) členu z dodatki.

(2) V sekciji AJDA GRE NA MORJE ne veljajo sedma (7), osma (8), deveta (9) točka iz prvega (1) člena.

(3)  Strogo prepovedano je vsako:

  1. kopiranje,
  2. razmnoževanje,
  3. prisvajanje,
  4. okoriščanje,
  5. spreminjanje(in objavljanje v lastno korist) in
  6. prevajanje

brez vednosti ali z vednostjo avtorja.

(4) Če avtor ugotovi, da je bila kršena katera koli alineja iz tretje (3) točke drugega (2) člena, vas je dolžan in vas bo kazensko in odškodninsko preganjal.

(5) Cena odškodnine se računa po naslednji formuli.

št. obiskov = število obiskov sekcije ajda gre na morje od prvega dela do dne, ko sodba postane pravnomočna

tarifa  = 10€

(št.obiskov) x (tarifa) = odškodnina

(6) Obiskovalec te sekcije nima nikakršnih pravic, razen pravice do branja in komentiranja. Če pride do kršitve določil, ste odškodninsko in kazensko odgovorni.

(7) Le avtorju pripadajo vsa določila, navedena v tretji (3) točki tega člena in le avtor jih lahko uporablja. Vsi ostali nosijo kazensko in odškodninsko odgovornost.

(8) Število obiskov sekcije  AJDA GRE NA MORJE se izračuna oziroma odčita iz programa Google Analytics, ki je v tem primeru verodostojen dokument. Število obiskov se šteje na dan, ko sodba postane pravnomočna.

(9)V sekcijo spadajo vsi članki ki nosijo naslov Ajda gre na morje X.del, kjer znak X označuje številko dela.

OSTALA DOLOČILA

3.člen

(1 )Za celoten blog veljajo določila iz prvega (1) člena skupaj z zakoni in ustavo, ki velja v Republiki Sloveniji (RS).

(2) Za določene sekcije lahko obstajajo določena določila, ki so navedena v avtorskih pravicah  in veljajo za določeno sekcijo. Prav tako v teh sekcijah veljajo zakoni, ki veljajo v RS.

(3) Blog je avtorsko zaščiten po internem zakonu o Avtorskih pravicah in po zakonih, ki jih določa RS.

(4)  Z vstopom na stran se strinjate z vsemi pravili, ki so določeni z internim zakonom o Avtorskih pravicah in z zakoni in uredbami v RS.

  • Share/Bookmark